Stanovy

Network Slovakia je občianske združenie s charakterom profesiového zoskupenia, zamerané na profesionálnu a vzájomnú podporu najmä mladých novinárov na Slovensku.

Vzniklo roku 1998 a za svoj cieľ považuje predovšetkým zachytenie mladých talentov, ich usmernenie, podporu, profesionálny rozvoj a pomoc pri novinárskom štarte, ak aj profesionalizáciu médií, v ktorých pôsobia. Na tomto poli dosiahol Network Slovakia počas svojej viac ako trinásťročnej existencie zreteľný pokrok.

Naše ciele podľa stanov združenia sú:

 1. Združovať katolíkov, ktorí sú aktívni v mediálnej oblasti, s cieľom prehlbovať ich osobnostné, duchovné, teoretické aj praktické žurnalistické kvality.
   
 2. Podporovať účinnejšiu spoluprácu medzi nimi pre kvalitnejšie komunikovanie kresťanského myslenia, správania sa a konania prostredníctvom médií.
   
 3. Otvorene spolupracovať na základe ekumenických zásad aj s publicistami, ktorí nie sú členmi združenia, ale vo svojej činnosti prejavujú kresťanský postoj.
   
 4. Aplikovaním katolíckeho postoja v médiách reprezentovať a obhajovať oprávnené požiadavky katolíckej verejnosti vo verejnom a spoločenskom živote.
   
 5. Chrániť profesionálne záujmy svojich členov v súlade s novinárskou etikou a pomáhať im pri obhajobe ich oprávnených pracovných požiadaviek.

 

NETWORK SLOVAKIA -

Spoločenstvo katolíckych žurnalistov 

STANOVY

 

I. Názov

Network Slovakia -

Spoločenstvo katolíckych žurnalistov

(ďalej len združenie)

 

II. Sídlo a pôsobnosť

Sídlo: Hrabovská cesta 1,  034 01  Ružomberok

Korešpondenčná adresa: Michalská 16,  053 21  Markušovce

Združenie má pôsobnosť na celom území Slovenskej Republiky.

Bankové spojenie: VÚB Spišská Nová Ves, 1321861551 / 0200,  IČO: 31795285

 

III. Cieľ činnosti

     1. Združovať katolíkov, ktorí sú aktívni v mediálnej oblasti, s cieľom prehlbovať ich osobnostné, duchovné, teoretické aj praktické žurnalistické kvality.

     2. Podporovať účinnejšiu spoluprácu medzi nimi pre kvalitnejšie komunikovanie kresťanského myslenia, správania sa a konania prostredníctvom médií.

     3. Otvorene spolupracovať na základe ekumenických zásad aj s publicistami, ktorí nie sú členmi združenia, ale vo svojej činnosti prejavujú kresťanský postoj.

     4. Aplikovaním katolíckeho postoja v médiách reprezentovať a obhajovať oprávnené požiadavky katolíckej verejnosti vo verejnom a spoločenskom živote.

     5. Chrániť profesionálne záujmy svojich členov v súlade s novinárskou etikou a pomáhať im pri obhajobe ich oprávnených pracovných požiadaviek.

IV. Metódy činnosti

Ciele sa budú dosahovať predovšetkým zodpovednou a kvalitnou činnosťou v médiách, výmenou odborných poznatkov, informácií, skúseností, návrhov, vytvorením komunitného webového portálu, usporadúvaním vzdelávacích seminárov, stretnutí, vytváraním možností stáží a medzinárodných kontaktov, spoluprácou s podobnými novinárskymi organizáciami doma i v zahraničí, ďalej konštruktívnou spoluprácou s duchovenstvom a inými vhodnými prostriedkami, ktoré môže spresniť Členské zhromaždenie združenia.

V. Členstvo

     1. Členom združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky alebo aj iný štátny príslušník vo veku od 16 rokov, ktorý sa vo svojom živote a činnosti riadi katolíckymi princípmi a spĺňa niektorú z nasledovných požiadaviek:

a) je profesionálne alebo mimoprofesionálne aktívny v oblasti médií, alebo v oblasti reklamy,

b) je v mediálnej oblasti v pozícii majiteľa, vydavateľa alebo nakladateľa,

c) je akademickým odborníkom publicistiky, žurnalistiky alebo reklamy,

d) je študentom žurnalistiky alebo študentom marketingovej alebo masmediálnej komunikácie.

     2. Členstvo vzniká tým, že Rada Spoločenstva 2/3 väčšinou hlasov všetkých jej členov schváli písomnú žiadosť uchádzača o členstvo, na základe kritérií podľa bodu V.1 Stanov.

VI. Zánik členstva

Členstvo zaniká:

     1. Dňom doručenia oznámenia o výstupe zo združenia predsedovi združenia, a to klasickou alebo elektronickou poštou.

     2. Vylúčením pre konanie v rozpore so Stanovami združenia. Vylúčenie musí schváliť 2/3 väčšina Rady Spoločenstva.

     3. Neuhradením dohodnutého členského príspevku dva po sebe nasledujúce roky, pričom členstvo zaniká posledným kalendárnym dňom mesiaca februára druhého za sebou nasledujúceho roku, v ktorom člen neuhradil dohodnutý členský príspevok. Rada Spoločenstva je povinná oboznámiť člena o zániku jeho členstva podľa bodu VI. 3 klasickou alebo elektronickou poštou.

VII. Práva a povinnosti členov

     1. Každý člen má právo:

a) zúčastňovať sa na Členskom zhromaždení, stretnutiach a iných aktivitách združenia,

b) podávať na týchto stretnutiach návrhy a hlasovať o nich,

c) využívať všetky druhy spolupráce v rámci združenia, na ktorých sa dohodne Členské zhromaždenie,

d) pripravovať novinárske aktivity vo svojom regióne a požiadať Radu Spoločenstva o pomoc a spoluprácu,

e) požadovať spoluprácu združenia pri obhajobe svojich oprávnených profesionálnych záujmov v súlade s novinárskou etikou,

f) po uhradení dohodnutého členského príspevku a dovŕšení veku 18 rokov dostať novinársky preukaz.

     2. Každý člen má aktívne a pasívne volebné právo pri voľbách predsedu združenia a členov Rady Spoločenstva podľa bodu IX. 4. b Stanov.

     3. Každý člen združenia je povinný:

a) plniť si svoje úlohy vyplývajúce zo Stanov, v súlade s katolíckym postojom a novinárskou etikou,

b) dbať na spoločné záujmy združenia a podporovať ich,

c) v prípade, ak Rada Spoločenstva vyzve na rozhodovanie o dôležitých otázkach činnosti združenia písomnou formou alebo elektronickou poštou, odpovedať na výzvu v stanovenom čase a stanoveným spôsobom. Forma odpovede môže byť stanovená buď písomne alebo elektronickou poštou,

d) platiť dohodnutý členský príspevok.

VIII. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú: Členské zhromaždenie a Rada Spoločenstva.

IX. Členské zhromaždenie

     1. Je najvyšším orgánom združenia.

     2. Je tvorené všetkými členmi združenia. Rada Spoločenstva je povinná zvolať toto zhromaždenie aspoň raz do roka, alebo ak o to požiada aspoň polovica členov združenia písomne, tak do 30 dní od doručenia žiadosti. Zhromaždenie je schopné rokovania i v prípade, ak je prítomná len 1/3 všetkých členov združenia.

     3. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň 1/3 všetkých členov združenia.

     4. V prípade, že na Členskom zhromaždení nie je prítomná ani 1/3 členov združenia, môže sa v danom roku diskusia o dôležitých otázkach činnosti združenia viesť elektronickou formou, a to buď emailovou komunikáciou alebo prostredníctvom uzavretej členskej sekcie webovskej stránky združenia. Hlasovanie v tomto prípade prebieha podľa bodu VII. 3 c).

     5. Členské zhromaždenie vedie predseda, v jeho neprítomnosti zástupca predsedu, alebo iný člen Rady Spoločenstva.

     6. Do právomoci Členského zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať stanovy a ich zmeny, 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov združenia,

b) voliť predsedu a ostatných členov Rady Spoločenstva, 3/4 väčšinou hlasov prítomných členov združenia,

c) dohodnúť spôsob platby a výšku členského príspevku,

d) schvaľovať predložené návrhy činnosti,

e) rozhodnúť o rozpustení združenia alebo o zlúčení s inou podobnou organizáciou a to 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

     7. Členské zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.

     8. Počet členov združenia je počet všetkých prijatých členov združenia okrem tých, ktorých členstvo zaniklo podľa bodu VI.

X. Rada Spoločenstva

     1. Rada Spoločenstva je riadiacim a výkonným orgánom združenia v obdobiach mimo Členského zhromaždenia.

     2. Má najmenej 4 členov: predsedu, zástupcu predsedu a dvoch ďalších členov, ak nie je viac ako 30 členov združenia. Na každých ďalších dvadsať členov má Rada Spoločenstva o jedného člena viac. Členské zhromaždenie môže rozhodnúť o zvolení aj ďalších členov Rady Spoločenstva nad minimálny počet.    

     3. Predsedu a každého ďalšieho člena Rady Spoločenstva volí Členské zhromaždenie podľa bodu IX. 6. b Stanov jednotlivým hlasovaním.

     4. Podpredsedu Rady Spoločenstva si volí zo svojich členov Rada Spoločenstva.

     5. Rada Spoločenstva je volená na obdobie troch rokov. Opätovné zvolenie členov Rady Spoločenstva na ďalšie obdobie je možné.

     6. Do kompetencie Rady Spoločenstva patrí:

a) rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú vyhradené Členskému zhromaždeniu,

b) vykonávať rozhodnutia Členského zhromaždenia,

c) konať v mene združenia a v súlade s predmetom činnosti,

d) prijímať nových členov združenia.

     7. Rada Spoločenstva je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica jej členov. Rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov, ak Stanovy neurčia inak. Všetky písomné dokumenty podpisuje predseda a jeho zástupca.

XI. Hospodárenie

Združenie je samostatne hospodáriaca jednotka, ktorej príjmy tvoria:

a) členské príspevky,

b) dary, resp. dotácie,

c) príspevky členov na konkrétne akcie.

Financie spravuje jeden z členov Rady Spoločenstva alebo člen združenia, ktorého si Rada Spoločenstva sama zvolí. Zároveň vedie účtovníctvo.

O investovaní do jednotlivých akcií rozhoduje Rada Spoločenstva.

XII. Zastupovanie navonok

Za združenie navonok koná predseda alebo podpredseda Rady Spoločenstva. Predseda a podpredseda Rady Spoločenstva konajú za združenie každý samostatne.        

XIII. Zánik združenia

Združenie môže zaniknúť, ak sa na tom uznesie 3/4 väčšina všetkých členov združenia, zhromaždených na Členskom zhromaždení.

Majetok združenia pripadne Združeniu katolíckych vydavateľstiev Slovenska.

Združenie zaniká dňom výmazu z registra združení.